Homepage
About
Residence
Workplace
Field
Publish ad
Contact us

Property News
* FOÇA'DA EMLAK BORAN EMLAK'TAN SORULUR


* DENİZKENT'DEN SÜPER DENİZ MANZARASI VE ŞEHİR GÖRÜNTÜSÜ


* MAVİDENİZ SİTESİ GÜZELLEŞİYORFoça Boranem Real Estate
Cafer Tayyar Başyiğit
Phone : 0 232 8124353
Fax: 0 232 8124353
Gsm: 0 532 3307771
E-Mail: focaboranem@yahoo.com.tr
Address: 197. Sokak Belediye Dükkanları No: 1/C Eski Foça
35680 Foça / İzmir

Picture's of FoçaFAQ
Reel Estate Dictionary


Other Agents
*
*
* Ankara-Batıkent
* Atakent Mavişehir
* Balçova - Kipa
* Bornova
* Bostanlı
* Buca
* Buca koop.
* Çiğli
* Çiğli Koop.
* Evka-3
* Evka-4
* Evka-5
* Gaziemir
* Hatay
* Karşıyaka
* Nergiz
* Yeni Girne
* Yenişehir Merkez
* Yeşilyurt

Sites
*
* açık radyo
* esnaf odası
* milli eğitim
* Zeytin Home
* İyon Pansiyon
* Hanedan Otel
* Huzur Pansiyon
* Foça Erguvan Otel
* Foça Foça
* Foça Belediyesi
* Ebruli Tur


      FAQ

Kat irtifakı tesis etmek için gerekli belgeler nelerdir.? :

Üzerine kat irtifakı tesis edilecek arsanın maliki birden fazla ise,ortak malikler varsa, bu halde tümü veya temsilcilerinin talebi gereklidir.
İstenecek belgeler:
1-Dilekçe,
2-Liste
3-Genel İnşaat Projesi ve vaziyet planı
4-Yönetim planı
Kat irtifakının tesisi herhangibir harca tabi değildir.

Bir taşınmazı hibe etmek üzere Tapu Sicil Müdürlüğününe baş vurulması halinde devir işlemleri ve ücretleri nelerdir. ? :

Yapılacak bağış işlemine ilişkin bilgi ve belgeler aşağıda maddeler halinde sıralamış olup, taşınmazınızın kayıtlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğümüze söz konusu belge ve bilgilerin ibraz edilmesi gerekmektedir
Bağış ,bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir.(BK.234) Reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi bağış yapamazlar. Vasi vesayet altındaki kimsenin malını bağışlayamaz.
Anne-baba'da velayetleri altındaki küçüğün malını satabildiği halde bağışlayamaz.
BK. 242 maddesine göre;Bağış kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde taşınmazın mülkiyetinin bağışı yapana (eski malike) geri dönmesidir.
Buna Rücu Şartlı Bağış diyoruz.

İstenen Belgeler;

1-İşleme konu taşınmaz mala ait tapu senedi yoksa taşınmazmalın ada ve parsel numarası belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
2-Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı,pasaport veya avukat kimliği ile vesikalıkm fotoğraflarınız,TC Kimlik ve Vergi Numarası
3-İşlem taraflarında temsilci sıfatı ile katılan var ise tems,ile ilişkin belge(vekaletname gibi.)
İşlemin mali yönü;

1-492 sayılı harçlar kanunu ile ilgili (4) sayılı tarifenin (4.a) pozisyonu gereğince bağışlanan taşınmaz malın ve mülkiyetten gayri ayni hakların genel beyan döneminde beyan edilen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak değerine her yıl VUK uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olammak üzere beyan edilen değeri üzerinden binde 54 oranında tapu harcı,bağışı kabul edenden tahsil edilir.
2-Ayrıca taşınmazın varsa veraset ve intikal vergisiile vakıf taviz bedel ilişiği kestirilir.
3-Bağış işleminden sonra,veraset ve intikal vergisi yönünden tapu sicil müdürlüğünce vergi dairesine duyuruda bulunulur.
4-Döner Sermaye İşletmesince berlirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Mirasın intikali nasıl yapılır. Kaç türlü intikal işlemi vardır.? :

Mirasın intikali: mahkemelerden alınacak veraset belgeleri gereğince yapılır.
Veraset belgesinin aslı veya tasdikli suretinin Tapu Sicil Müdürlüğüne ibrazı gerekir.İntikal işlemi 2 şekilde yapılır;
a) İştirak halinde intikallerde mirasçılardan biri veya temsilcisinin talep etmesi yeterlidir.
b) Hisseli mülkiyet olarak intikalinin yapılmasında ise mirasçı veya temsilcilerinin tümünün intikali talep etmeleri gerekir.
Tespit etmek istediğiniz taşınmazların ait olduğu ilçenin Tapu Sicil Müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekir.

Mirasın elbirliği halinde intikali (İştirak Halinde) :

Kısa Bilgi:
Tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz mal malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde veya veraset ilamında belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir.
Veraset senedinde mirasçıların hisselerinin gösterilmiş olması, (iştirakin) bozulduğu anlamına gelmez. Elbirliği halinin bozulmuş olabilmesi için veraset senedinde bu hususun açıkça hiçbir yoruma mahal kalmaksızın belirtilmiş olması gerekir.
Mirasçılar adına iştirak halinde intikalen tescil için tüm mirasçıların istemine gerek olmayıp, bir tek mirasçı da iştirak halinde intikal işlemini yaptırabilir.
Tapu sicil müdürlüğü veraset senedinde tereddüt ederse ayrıca murisin kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği isteyebilir.
Mirasın intikali bedelsiz edinim (ivazsız iktisap) şekli olduğundan, intikalin tescilinden sonra veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsil edilebilmesini temin için tapu sicil müdürlüğünce işlem tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde durumun vergi dairesine ihbar edilmesi ve ilişik kesme belgesi getirilmedikçe taşınmazın veya hissenin devrinin yapılmaması ve ayni hak tesis edilmemesi gerekir.

İstenecek Belgeler:

- İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malların ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı,
- İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu,
- İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge,
- Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.
- Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset ilamı veya belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği
- Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmuhaber veya mahkemeden alınmış veraset belgesinin aslı veya onaylı örneği,
- Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası aranır.

Mali Yönü:

- 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 3. Pozisyonuna göre; İntikale konu olan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden az olmamak üzere) ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden Binde 9 oranında tapu harcı tahsil edilir.
- Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.
- Döner Sermaye ücreti her yevmiye için bir adet tahsil edilir. İntikal eden taşınmaz sayısının önemi yoktur

Mirasın paylı mülkiyet olarak intikali (Müşterek Mülkiyet) :

Kısa Bilgi: Mahkemeden alınmış veraset belgesi ile belirlenen malikin, bu belgede gösterilen mirasçılarının adına hissedarlık esasına göre kanuni payları oranında intikali işlemidir.
Mirasın doğrudan doğruya paylı (paylı) mülkiyet esasına göre tescili için tüm mirasçıların veya yetkili vekillerinin elbirliğini (iştirak halini) bozduklarına dair istemi olması veya bu yönde bir mahkeme kararı getirilmesi gerekir.
Bunun yanında veraset senedinde açıkça elbirliğinin (iştirak halinin) bozularak paylı (müşterek) mülkiyet veya hissedarlık esasına geçildiği yazılı ise tek mirasçının istemi ile doğrudan paylı (müşterek) mülkiyet esasına göre intikal yapılabilir. Ayrıca veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsili için işlemden sonra en geç 15 gün içinde vergi dairesine ihbarda bulunulur

İstenecek Belgeler:

- İntikali istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılarının sözlü beyanı,
- Veraset belgesinde iştirak hali çözülerek paylar belirlenmişse bir mirasçının, belirlenmemişse tüm mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları.
- Tüm mirasçıların intikali istenen taşınmaz malların sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları.
- İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise, ayrıca temsile ilişkin belge,
- Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği
- Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmuhaber veya mahkemeden alınmış veraset belgesinin aslı veya onaylı örneği,
- Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası aranır.

Mali Yönü:

- 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 3. Pozisyonuna göre; İntikale konu olan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden az olmamak üzere) ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden, Binde 9 oranında tapu harcı tahsil edilir.
- Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. Döner Sermaye ücreti her yevmiye için bir adet tahsil edilir. İntikal eden taşınmaz sayısının önemi yoktur

Tapu ve Kadastro Harçları nereye ödenir.? :

Tapu ve Kadastro Harçları;
02.07.1964 gün ve 492 Sayılı Harçlar kanununun 66. maddesi "Tapu ve Kadastro Harçları işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir" şeklinde olup, 67 . maddesi ise Maliye Bakanlığının yetkili kıldığı ilgili kuruluşlar (Örneğin Ziraat Bankası ) tarafından da tahsil olunabilir.
Tapu ve Kadastro Dairelerinin harçları tahsil etme yetkileri yoktur.

Bir ev almak istiyorum. Hangi belgeler gerekiyor, işlemin mali yönü nedir.? :

Kısa Bilgi

Satış, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir (BK.182).
Satış sözleşmesinin iki unsuru vardır. Bunlar satılan taşınmaz mal ve satış bedelidir. Satış bedelinin belirlenmesi taraflara aittir. Az veya çok belirlenebilir. Tapu sicil müdürlüğünün bu bedelin az veya çok olduğu yönünde müdahale yetkisi yoktur. Ancak tapu sicil müdürlüğü, satış bedelinin emlak beyan değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmaması gerektiğini, aşağı olması halinde aradaki farkın Vergi Usul Kanununa göre cezalı olarak tahsil edileceğini resmi senede yazarak taraflara hatırlatır. Satış bedelinin çok düşük gösterilmesi halinde, müdürlük işlem yapmaktan kaçınamaz. Satıcının istemi halinde satış bedelinden arta kalan kısım için kanuni ipotek tesis edilebilir. Satıcı satış bedelinin tamamını aldığını beyana zorlanamaz. Satış bedelinin ödenmesi konusunda taraflar arasındaki hususlar ve vadeler resmi senede yazılır

İstenecek Belgeler

- Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
- Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile satıcıların birer, alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları,
- İstem, tarafların temsilcisinden geliyor ise, temsile ilişkin belge (vekaletname, vasi kararı, kayyım kararı vb.) ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı,
- İstem, bir tüzel kişi adına yapılıyorsa tüzel kişinin "taşınmaz mal tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi" (Tapu K.2),
- Satıcı ve alıcının vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.
- Taşınmaz malın niteliği bina ise Deprem Sigortası aranır.

İşlemin Mali Yönü

- Satış işleminin tapu siciline tescili için, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 20.a pozisyonu uyarınca genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere, satış için beyan edilen değer üzerinden satıcı ve alıcıdan ayrı ayrı, Binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.
- Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.
- Ayrıca, taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kestirilir..
- Veraset ve intikal vergisi ilişiği olup olmadığını anlamak için, satacak kimsenin bu taşınmaz malı bağış veya intikal gibi bedelsiz bir şekilde iktisap edip etmediğine bakılır. Bedel ödemeden iktisap etmiş ise vergi dairesinden veraset ve intikal vergisi kesildiğine veya bu vergiden muaf olduğuna dair yazı getirmesi istenir.

Kendi üzerime tapu kayıdı olan konutumu satmak istiyorum. Bu işlemin maliyeti ne kadardır.? :

Taşınmaz ile ilgili gösterilen satış bedelinin, binde 15 oranında alıcı, binde 15 oranında satıcı tapu harcı ödemektedir. Ayrıca satıcı 68 YTL döner sermaye harcı öder.

İpoteğin kaldırılması :

Bankadan ipotek kaldırılması ile ilgili yazıyı Tapu Sicil Müdürlüğüne götürmeniz halinde yevmiye numarası verilerek işlem tamamlanır.

7.90YTL harç gideriniz olur.

Emlak Vergisi Beyannamesi :

Emlak vergisi beyannamesi belediyeye bir örnek olarak verilir. Ancak, mükelleflerin belediyeye verdikleri beyannamenin bir örneğini de kendilerinde muhafaza etmelerinde yarar vardır. Bu nedenle beyannamenin iki örnek olarak hazırlanması ve bir örneğinin belediyeye verilmesi, diğer örneğinin ise saklanması uygun olacaktır.
Mükellefin durumuna göre aşağıda yazılı olan belgeler mükellefin beyanına eklenecektir.
Beyanname vekil aracılığıyla veriliyorsa vekaletname örneği,
İştirak halinde mülkiyette müşterek imzali tek beyanname veriliyorsa mükellefin tamamının soyadı, adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve adreslerini gösterir bir liste,
Beyan edilen bina, arsa veya arazinin tasarrufu kısıtlanmışsa kısıtlılık durumunu gösterir belge.
Beyannamenin belediyeye mükellef veya bir adamı tarafindan bizzat verilmesi mümkün olduğu gibi, posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi de mümkündür. Posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi halinde beyannamenin postaya verildiği tarih, beyannamenin belediyeye verilme tarihi olarak kabul edilir. Adi posta ile gönderilen beyannameler, belediye kayıtlarına girdiği tarihte belediyeye verilmiş sayılır.

Apartmanda kat maliki diğer daireleri rahatsız ediyorsa ne yapılabilir? :

Öncelikle bu kişi veya kişilerin uyarılması gerekir. Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise evsahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi ve uyarılması gerekmektedir. Uyarılar sonuç vermediği taktirde kişi veya kişilerin yaptıkları ver taşkınlık bir suç teşkil etmektedir. Bu durumda alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikayetçi olmalarıdır. Bu şekilde sulh ceza mahkemelerine başvurabilirsiniz.

Böylesi bir durumun aynı zamanda bir çekilmezlik hali oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. Maddesi uyarınca rahatsızlık veren dairenin diğer daireler tarafından birleşilerek rayiç bedel üzerinden satın alınması da mümkündür.
Satın aldığınız emlakta kiracı varsa ne yapılabilir? :

Bir gayrimenkulün sahibi, mülkü tamamen ya da kısmen, kendisi ya da eşi veya çocukları için bir işyeri olarak kullanma ihtiyacında ise, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya durumu ihtarname ile bildirerek, iktisaptan sonraki 6 ay içinde kiracıya tahliye davası açabilir. Bu mülkü, yeni satın alan kişi, eski sahibi ile kiracı arasında yapılmış sözleşmenin tüm hükümlerini de devralmış olur. Bu nedenle kira sözleşmesinin sonunda ihtiyaç sebebi ile dava açma hakkına sahiptir. Ancak bu sürenin uzun olması halinde, kanun, bu süreyi beklemeden kiracıyı mecurdan tahliye etmek için 6 ay gibi bir süre tanımış ve bu sürenin sonunda mecurun tahliyesi için dava açılabilmesini hükme bağlamıştır. Bunun için meskenin yeni sahibinin, gayrimenkulu satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde noter kanalı ile bir ihtar çekerek burayı satın aldığını, bu meskene ihtiyacı olduğunu bu nedenle de bu tahliyenin istendiğini bildirmesi gerekir.
Tapu için gerekli evraklar :

Alıcı İçin Gerekli Evraklar

- Nüfus Cüzdani Fotokopisi
- Vergi Numarası
- Vatandaşlık Numarası
- 2 Adet Fotoğraf
- Vekaleten ise Vekaletname fotokopisi

Satıcı İçin Gerekli Evraklar

- Nüfus Cüzdani Fotokopisi
- Vergi Numarası
- Vatandaşlık Numarası
- 2 Adet Fotoğraf
- Tapu Fotokopisi
- Belediyeden Rayiç Bedeli

Vekaleten ise Vekaletname fotokopisi

SİT alanı ve dereceleri ne anlama geliyor? :

SİT in yasadaki tarifi:"Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin ceryan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alandır."
Ülkemizde doğal kentsel tarihi ve karışık olmak üzere tescilli 6812 Sit alanı vardır. IEHC ye göre SİT alanları önem ve özelliklerine göre gruplandırılmıştır. (IEHC : Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Konseyi Mimari Mirası Koruma Envanteri )

1. derecede kentsel SİT
2. derecede kentsel SİT
3. derecede kentsel SİT

1. derece kentsel SİT kesin SİTtir. Eski mimariye tam bir saygı gerektirir.
2. derece kentsel SİT, yüksek hacim, malzeme kısıtlamaları ile eski ve yeni arasında bütünlük sağlamayı öngören SİTlerdir.
3. derece kentsel SİT yeni gelişme ile eski kentin uyumlu gelişmesinin sağlanabildiği alanlar olarak belirlenmiştir.


Kaynak : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğükamagra 100 kamagra españa viagra precio viagra precios


© Mart 2010, Focaboranem.comcialis achat cialis générique viagra générique kamagra 100mg kamagra belgique